Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR6-C-2-A-C-A-I-B-2 000X040X00200XX
TR6-C-2-A-C-A-I-B-2 000X040X00500XX
TR6-C-2-A-C-A-J-D-2 000X190X01000XA
TR6-C-2-A-C-C-K-D-2 000X100X00200XX
TR6-C-2-B-B-A-I-D-2 000X060X00050XA
TR6-C-2-B-C-A-I-D-2 000X050X00150XX
TR6-C-2-B-C-A-J-D-2 000X070X00230XX
TR6-C-2-B-C-A-J-D-2 000X100X00100XX
TR6-C-2-B-C-C-I-D-2 000X060X00140XX
TR6-C-2-B-C-C-I-D-2 000X085X00105XX
TR6-C-2-B-C-C-I-D-2 000X100X00200XX
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2 000X050X00100XX
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2 000X100X00250XX
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2 000X100X00300XX
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2 000X100X00400XX
TR6-C-2-B-C-C-K-D-2 000X050X00200XA
TR6-C-2-B-E-A-K-D-2 000X100X00100XX
TR6-C-2-B-E-C-J-D-2 000X100X00400XX
TR6-C-2-B-E-C-J-D-2 000X100X00600XX
TR6-C-2-B-E-C-K-D-2 000X040X00100XA
TR6-C-3-B-C-C-I-D-2 000X070X00310XX
TR6-C-3-B-C-C-I-D-2 000X090X00080XX
TR6-C-3-B-C-C-I-D-2 000X180X00050XX
TR6-C-3-B-C-C-J-D-2 000X050X00110XX
TR6-C-3-B-E-A-L-D-2 000X070X00350XX
TR6-C-4-A-C-C-K-D-2 000X100X00200XX
TR6-C-4-B-C-A-J-B-2 000X050X00100XA
TR6-C-4-B-C-A-J-D-2 000X055X00145XX
TR6-C-4-B-C-C-I-J-2 000X050X00150XA
TR6-C-4-B-E-C-I-D-2 000X050X00100XX
TR6-D-1-A-C-B-K-D-2 000X000X00070XA
TR6-D-1-A-C-B-K-D-2 000X000X00200XA
TR6-D-1-B-A-A-I-B-2 000X000X00050XX
TR6-D-1-B-A-A-J-C-2 000X000X00400XX
TR6-D-1-B-A-C-I-B-2 000X000X00070XX
TR6-D-1-B-A-C-I-C-2 000X000X00090XX
TR6-D-1-B-A-C-J-J-2-F 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-A-C-K-C-2-F 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-A-C-K-D-2-F 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-A-C-K-D-2-F 000X000X00150XX
TR6-D-1-B-B-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-B-C-I-B-2 000X000X00150XX
TR6-D-1-B-B-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-D-1-B-B-C-I-B-2 000X000X00300XX
TR6-D-1-B-B-C-J-C-2 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-B-C-J-C-2 000X000X00150XX
TR6-D-1-B-B-C-J-C-2 000X000X00200XX
TR6-D-1-B-B-C-J-C-2 000X000X00300XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2-F 000X000X00450XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00050XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00130XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00180XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-D-1-B-C-A-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-1-B-C-A-J-D-2 000X000X00300XA
TR6-D-1-B-C-A-J-D-2 000X000X00350XX
TR6-D-1-B-C-A-L-D-2 000X000X00600XX
TR6-D-1-B-C-B-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-1-B-C-C-K-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-A-B-A-I-C-2 000X000X00130XX
TR6-D-2-A-B-A-I-C-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-A-B-A-I-C-2 000X000X00350XX
TR6-D-2-A-C-A-I-C-2-F 000X000X00500XA
TR6-D-2-A-C-A-I-C-2-F 000X000X01000XA
TR6-D-2-A-C-A-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-A-C-A-K-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00135XX
TR6-D-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00085XX
TR6-D-2-A-C-C-J-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-A-C-C-K-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-B-A-H-B-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-B-A-H-D-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00060XX
TR6-D-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-A-I-D-2-F 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-A-I-D-2 000X000X00050XA
TR6-D-2-B-B-A-I-D-2 000X000X00400XX
TR6-D-2-B-B-A-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-A-K-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-B-B-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-C-I-A-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00060XX
TR6-D-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00430XX
TR6-D-2-B-B-C-J-C-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-B-C-K-D-2 000X000X00190XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00150XA
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00200XA
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00300XA
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00450XX
TR6-D-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-A-I-C-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2-F 000X000X00150XA
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00200XA
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00180XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00250XA
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00300XA
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00400XA
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00400XX
TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-A-J-B-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-A-J-B-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-A-J-B-2 000X000X00650XX
TR6-D-2-B-C-A-J-C-2 000X000X00600XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00900XX
TR6-D-2-B-C-A-K-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-A-K-D-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-A-L-D-2 000X000X01000XX
TR6-D-2-B-C-B-I-J-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-B-J-C-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-C-H-D-2 000X000X00600XX
TR6-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00045XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00050XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150XA
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00220XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XA
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00480XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00490XX
TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-C-I-H-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-C-I-H-2 000X000X00700XX
TR6-D-2-B-C-C-J-B-2 000X000X00155XX
TR6-D-2-B-C-C-J-B-2 000X000X00200XX